تبلیغات
اهل بیت - برگزیده ی نهج البلاغه 1


اهل بیت

بسم رب الحسین

ذات و صفات خداوند: ستایش وسپاس خداوندی را سزاست كه سخنوران ستایشگر"به مكانت ستودن شایسته او نمی توانند رسیدو شمارشگران حسابگر"نعمتهایش را نمی توانند شمرد و تلاشگران سختكوش"حقش را نمی توانند ادا كرد"همو كه همتهای عالی و اندیشه های متعالی "ان سان كه شایسته است "دركش نمی كنند و كاوشهای هوشمندانه و كاوش و كاوشگران ذكاوت مند"انگونه كه بایسته است "به حقیقت ذات او نمی رسند"همان خدایی كه ذات واوصافش را قلمروی محدود و تعریفی مخصوص نیستو زمن و پایان معینی ندارد.... بنیان ادیان: سرلوحه و بنیان دین"شناخت خداوندی و معرفت كامل خداوندی: تصدیق و باور حقیقی(عقلی و قلبی) خداست و اوج این باور تصدق"توحید اوست"یگانه اش دانستن و تنها وی را پرستیدن" و بلندای توحید" اخلاص ورزیدن به خداوند است و كمال اخلاص" نفی صفات (و زدودن اوصاف موهوم مخلوقات) از خداوند است"چرا كه هر صفتی از این اوصاف"بیانگر بیگانگی و دو گانگی صفت وموصوف است و هر موصوفی"گواه بر مغیرت وبا صفت است.از این رو"كسی كه خدای سبحان را با اوصافی جدای از ذات او"مانند اوصاف افریدگان"توصیف نماید"وی را با چیزی دیگر همراه انگاشته است و چنین انگار و پندار"دو گانگی را برای ان ذات یگانه در پی دارد:ذات وصفات"و چندی پنداری "تجزیه انگاری را ثمر می دهد(=ذات خداوند و صفاتش را اجزای جدی از هم پنداشتن)و انكه خدای را جزئ جزئ انگارد"او را به حقیقت نشناخته و از نتایج غلط این عدم معرفت" یكی ان است كه او را در مكانی خاص پندارد و به سو اشارت نماید وكسی كه خداوند را در ناحیه ای خاص پندارد "او را محدود و در بند مكان و زمان انگاشته است و ان كه وی را محدود انگارد "ثمره ی نامبارك این بینش "تعدد وچند گانگی است(و به وادی شرك افتد)... .  

نوشته شده در یکشنبه 29 آبان 1390 ساعت 11:23 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak