تبلیغات
اهل بیت - موعودنامه (علائم اخر الزمان) 1


اهل بیت

بسم رب الحسین

تش ودود:در نشانه های اخر زمان امده است:اتش ودودی در خاور زمین بر می خیزد كه تا چهل شب مشتعل می شود.قیامت بر پا نمی شود تا در یكی ازواذی های حجاز*اتش روان گردد.تعبیر سیلان و روان در مورداتش محل تامل است*زیرا اتش هنگامی می تواند روان گردد كه جسم شعله ور *یك جسم  سیال و مایع باشد و ان چیز جز نفت نیست.برخی از این اتش*تعبیر به منفجر شدن چاه های نفت كرده اند.امیر مؤمنان  علی ع می فرماید:پیش از قیام قائم ع مردم با یك سلسله از نشانه های  اسمانی بیم داده می شوند:1:اتشی كه در اسمان پدید می ایذ در حدیث دیگری امده است:عمودی از اتش در طرف مشرق در اسمان پدید می اید كه همة مردم كره ی  زمین ان را می بینند.هر كس ان  زمان را درك كند*برای خانواده اش مواد غذایی یك ساله تآمین كند. اثار انتظار:كسی كه انتظار قیام مصلح جهانی را دارد در واقع*انتظار انقلاب و تحول رادارد  كه وسیع ترین واساسی ترین انقلاب های انسانی در طول بشر است*انقلابی كه همه شؤون زندگی انسان ها  را شامل می شود.انتظار*همیشه  از دو عنصر نفی و اثبات تشكیل می شود*یعنی ناراحتی از وضع موجود*وعشق و علاقه  به  وضیت بهتر.پس كسانی كه در انتظاراند*اگر در ادعای خود صادق باشند*باید این اثار در ان ها اشكار شود:1. خودسازی فردی:منتظر*همیشه بایدخود ساخته واماده باشد.برای تحقق بخشیدن به چنین انقلاب عظیمی* مردانی بزرگ*مصمم*نیرومند*خودساخته *شكست ناپذیر ودارای بینش عمیق لازم است.خودسازی برای چنین هدفی*مستلزم به كار بستن برنامه های اجتماعی*فكری واخلاقی است. 2:خودسازی اجتماعی:منتظر*علاوه بر خود سازی خویش*باید مراقب حال دیگران هم باشدو علاوه بر اصلاح خویش*در اصلاح دیگران و جامعه نیز بكوشد.در میدان مبارزه*هیچ فردی نمی تواند از حال دیگرا

درمیدان مبارزه*هیچ فردی نمی تواند از حال  دیگران غافل بماند*بلكه موظف است هر نقطه را كه در هر كجا  می بیند*اصلاح كند و هر موضع اسیب پذیری را ترمیم نماید.

3:حل نشودن در فسادمحیط:یكی از اثار انتظار*عدم تسلیم دربرابر الودگی های جامعه استهنگامی كه فساد فراگیر می شود و بیشتر مردم را به الودگی  می كشاند*گاهی  افراد پاك در یك بن بست روانی قرار می گیرند وازاصطلاحات*مآیوس می شودوفكر می كند كار از كار گذشته استودیگر امیدی برای اصلاح نیست*این نومیدی ممكن است انان را به تدریج  به فساد وهم رنگی با محیط بكشاند.تنها چیزی كه بتواند در ان ها روح امید بدمد وبه مقاومت و خویشتن داری دعوت ند   *امید به اصلاح نهایی و ظهور مصلح جهانی است.

ن غافل باشد.

نوشته شده در یکشنبه 29 آبان 1390 ساعت 11:15 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak