تبلیغات
اهل بیت - احدیث درباره ی (گناه شناسی)


اهل بیت

بسم رب الحسین

مام علی ع فرمود:بدانید كه گناهان*اسبان چموشی هستند كه گناهان بر ان ها نشسته ولگامها یشان رها شده است .پس سوارانشان را در اتش می افكنند.

امام علی ع فرمود:گناهان دردند و داروی انها  استغفار است و شفایش به این است كه به گناه باز نگردی.

رسول خدا  ص می فرماید:هر كس از نافرمانی خدا خود داری كند*مانند كسی است كه در راه خدا جهاد كرده است.

امام كاظم ع می فرماید:گناهان اندك را كم مشمارید*زیرا همین گناهان اندك روی هم جمع می گردند وزیاد می شوند.

امام رضا ع می فرماید:گناهان كوچك راه هایی به سوی گناهان بزرگند.

امام علی ع می فرماید:ازمندی*تكبر وحسادت*انگیزه های فرورفتن در گناه اند.

رسول اكرم ص می فرماید:گناه برای غیر گناه كار نیز شوم است*زیرااگر گناهكار را سرزنش كند*به همان گرفتار  شود*اگر از او غیبت كند گنهكارشود و اگر به گناه رضایت دهد*در ان شریك شود.

امام صادق ع می فرماید:بزرگترین گناه شش چیز است1:شرك به خدا-2:نافرمانی پدر ومادر-3:خوردن مال یتیم از روی ستم-4:خوردن ربا پس از امدن دلیل وحجت-5:كشتن كسی كه خداوند خون او را حرام كرده-6:نسبت دادن زنا بر زن پاكدامن وفرار كردن از میدان نبرد.

امام علی ع می فرماید:بزرگترین گناه نزد خدا گناهی است كه كننده اش بر ان اصرار كند.

امام صادق ع می فرماید:تاثیر كار زشت در گناهكار*سریع تر از تاثیر كارد در گوشت است.

امام علی ع می فرماید:هیچ نعمتی وهیچ خرمی زندگی  ای زایل نشد*مگر به سبب گناهانی كه مرتكب شدند.

امام علی ع فرمود:خوشبخت ترین مردم كسی است كهبرای لذت باقی دست از لذت فانی {گناه}بردارند.

امام رضا ع  فرمود:هر گاه بندگان گناه جدیدی بیاورند كه قبلا ان را انجام نمی دادن*خداوند هم بلا های جدیدی برای انان می اورد كه قبلا از ان اگاه نبو دند.

امام علی ع  فرمود:به سبب گناه*جلوی روزی بنده گرفته می شود.

امام صادق  ع فرمود:هرگاه ادمی گناه كند*نقطه ای سیاه در دلش  نمودار می گردد*اگر توبه كند*سیاهی محو می شود واگر به گناهان بیفزاید*ان سیاهی بیشتر می شود.

اما صادق ع فرمود:هیچ چیز بیشتر از گناه *دل را تباه نمی كند.

امام صادق ع  فرمود:ادمی مرتكب گناه می شود ودر اثر ان از نماز شب محروم می شود.

امام علی ع فرمود هر كه نافرمانی خدا كند مقامش پست و خوار گردد.

امام صادق ع فرمود:دوزخ سرای جباران و سركشان ستمگر است وجایگاه هر تند خوی خشنی و هر متكبرمغروری است.

رسول اكرم ص فرمود:هرگاه مؤمن گناه كند*به سبب گناهان گرفتار فقر می شود.اگر ان فقر*گناهانش را پاك نكرد به بیماری مبتلا شود*واگر ان هم گناهش را نزدود*به ترس از تعقیب قدرت محاكمه گرفتار اید*واگر این نیز گناهش را پاك نكرد*هنگام مردن به سختی جان دهد تا ان كه سرانجام خدا را بدون گناهی كه سبب ان باز خواست شود*دیدار كند ودستور رسدكه او را به بهشت برند.

امام رضا ع فرمود:هركه نمی تواند كاری كند كه به سبب ان گناهانش زدوده شود*بر محمد وخاندان او بسیار صلوات بسیار درود فرستد*زیرا صلوات زیاد گناهان را كاملا ریشه كن می كند.

امام صادق ع فرمود:همانا صله رحم ونیكوكاری*حسابرسی را اسان می كند واز گناهان مصون می دارد.

امام صادق ع فرمود:كسی كه از گناهان كبیره دوری گزیند*خداوند تمام گناهان او را می امرزد.

رسول اكرم ص فرمود:هركس كار زشت یاگناهی تمایل دارد برای او پیش بیاید واز ترس خدا از ان دوری گزیند*خداوند اتش را به او حرام می كند.

رسول اكرم ص فرمود:هر كه از ترس خدا دست از نافرمانی خدا بردارد*خداوند او را در روز قیامت خشنود می سازد.


نوشته شده در یکشنبه 29 آبان 1390 ساعت 11:11 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak