تبلیغات
اهل بیت - برگزیده ی نهج البلاغه10


اهل بیت

بسم رب الحسین

اوصاف فرخندگان:

انگاه كه حكمی و حكمتی بشنود ان را دریابد.

و انگاه كه به رستگاری و رشد فراخوانده شود به ان روی ارد.

و در دامان هدایتگرای راه شناس چنگ افكند و نجات یابد.

پروردگارش را پروا گیرد.

و از گناه خویشتن هراسان شود.

توشه ای ناب و خالص پیش فرستد.

و كردار نیكو كند.

جاودانه ها و رغبت ورزیدنها را به كف ارد و ذخیره سازد.

ناجاودانه ها و ناستوده ها دوری گزیند.

و هدف را نشانه رود و تیر را بر ان نشاند.

و پاداش را بستاند و سرای جاویدان را بر سرای ناپایدار این جهان برتر نهد.

با خواهشهای ناروای دل ستیز كند و بر انها چیرگی یابد.

و ارزوهای ناروای خویشتن را دروغ شمارد و ناپسند انگارد.

از شكیبایی مركبی راهور بسازد و با ان به سوی وادی نجات خویشتن بتازد.

و تقوا را توشه ی مرگ خود كند.

بر راه روشن و اشكار سوار گردد و ان را بپوید.

و بر طریقت درخشان و بزرگراه نور و ایمان استوار بماند.

فرصتها را در یابد و از مهلتها بهره ی نیكو برد.

و بر اجل خویش پیشی گیرد.

و از كار و كردار خویش توشه ی نیكو ذخیره سازد.


نوشته شده در شنبه 9 اردیبهشت 1391 ساعت 14:44 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak