تبلیغات
اهل بیت - برگزیده ی نهج البلاغه 4


اهل بیت

بسم رب الحسین

عاقبت سبكباران:

(شمایان ای ادمیان هش دارید كه) هدف نهایی پیشاپیشتان است و مرگ و رستاخیز اوازخانان فراتان می خوانند و به پیشتان می

رانند تا به مقصدتان برسانند پس سبكبار شوید تا برسید!چرا كه پیشینیان كه رفته اند منتظر رسیدن شما و دیگران هستند.

 

سعادت دو جهان:

پس از ستایش وثنای خداوند سبحان (چنین گویمتان ای مردمان): تقدیر خداوندی(و موهبتهای الاهی)از اسمان  چونان قطره های باران بر ادمیان فرود اید و بهره هر كس به مقداری كه سهم اوست به وی  میرسد بیش یا كم (و هر كس به تقدیر خداوند و به قدر استعداد و كوشش خویش از مواهب الاهی نصیبی دارد) بنابر این هر گاه هر كدامتان فزونی و برتری در مال و منال برادر خویش ( و دیگر مسلمانان) دید مبادا كه به فتنه افتد( و بر او حسد ورزد و یا در پنجه ی حسرت و نا امیدی گرفتار گردد بلكه باید به سهم خویش قناعت ورزد و نیز به جد در مسیر جلب بیشتر نعمتهای خداوندی بكوشد)زیرا انسان مسلمان تا انگاه كه خویشتن را به الودگی اشكار و یا پنهان نیالاید ( و شایستگی جلب رحمت بیشتر خداوند رحمان را از دست ندهد) مانند كوشنده ی امیدواری است كه همواره در انتظار پیروزی و دستیابی به نعمت بیشتر و نیز زوال زیان و خسران است.

مسلمانی كه از خیانت ( و الودگی و معصیت) پاك باشد به یكی از این دو نیكی و احسان خداوند چشم امید دارد : یا دعوت الاهی  فرا رسد و خداوند وی را نزد خوش بخواند كه چه از این بهتر! چرا كه  انچه كه نزد خداست  بهترین هاست و مانا ترین هاست . ویا خداوند  رزق و روزی اش دهد و دارای خانواده و ثروت شود و دین و شرافتش را نیز محفوظ بماند. ثروت و فرزندان محصولات كشتگاه این جهان اند و عمل صالح محصول كشتزار اخرت است و گاهی شود كه خداوند هر دو را یكجا به مردمانی عطا كند.

حرمت حریم الهی:

از خداوند انچنان كه فرمانتان داده پروا گیرید و خشیت وی را در دل نشانید. خشیتی از سر معرفت و نه ترسی همراه با بهانه و معذرت!كار كنید و كردار ارید .كرداری  خالص و بی ریا و بینمایان و شنواندن به دیگران.زیرا هر كس برای غیر خدا كار كند خداوند نیز او را به همان كس وا می گذارد!

ستودن خداوند

1:نومید نیستم از رحمتش.

2:بی بهره نیستم از نعمتش.

3:مایوس نیستم از مغفرتش.

4:نافرمان نیستم از عبادتش.

5:همو كه رحمتش پیوسته است و گسیختگی ندارد.

6:نعمتش جاوید است و فنا ناپذیر.

 

نكوهیدن دنیا:

1:فناپذیر و نا پایدار.

2:مردمانش باید از ان دست كشند وبیرون شوند.

3:شیرین است و سبزین.

4:به سوی خواهنده خود میشتابد.

5:با جان تماشاگر خود در می امیزد و محبت خود را در قلب او میریزد.

برداشتگاه ستوده:

پس نیكوترین توشه ها را برگیرید و از این جهان رخت بر بندید و در طلب دنیا بیش از كفافتان مجویید و از دنیا بیش از انچه كه به مقصد برساند طلب نكنید.


نوشته شده در پنجشنبه 22 دی 1390 ساعت 12:19 توسط سپهر نظرات |


Design By : Pichak